> Calitate, protectia mediului, securitatea muncii

Despre noi

Calitate, protectia mediului, securitatea muncii

Declaratia si Angajamentul Directorului în domeniul calităţii, mediului, securitatii si sanatatii in munca

În calitate de Director general , mă angajez să asigur transpunerea în practică a prezentului angajament asigurând succesul organizatiei noastre, cu satisfacerea tuturor părţilor interesate: clienţii, colaboratorii si angajati .

MISIUNEA mea este de a obţine şi menţine reputaţia organizatiei pentru urmatorul domeniu de activitate: productie si comercializare de baituri,impregnanti, lacuri, grunduri,emailuri, diluanti, ceruri si rasini .

Calitatea produselor realizate de S.C. AXM PROD 93 S.R.L, organizatie cu o bogata experienta in acest domeniu, este asigurată prin mentinerea în cadrul organizatiei a sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca (SMI). Sistemul de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca are drept principiu vital constientizarea personalului societatii cu privire la importanta productiei si comercializarii de produse de calitate, a protejarii mediului si a respectarii prevederilor de securitate şi sănătate a muncii.

Personalul organizatiei este motivat pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi preocupărilor privind calitatea produselor, aigurarea protectiei mediului inconjurator si respectarea cerintelor cu privire la securitatea muncii şi pentru a privi orice neconformitate, deficienţă sau insuficienţă ca pe o neimplinire personală.

Directorul tehnic este reprezentantul managementului .Acesta asigură condiţiile necesare pentru motivarea întregului personal cu privire la calitatea produselor, protectia mediului si asigurarea securitatii la locurile de munca şi exercită un control direct asupra sistemului de management integrat calitate – mediu – securitate si sanatate in munca. De asemenea, asigură resursele necesare menţinerii si imbunatatirii continue a sistemului de management integrat calitate – mediu – securitate si sanatate in munca, inclusiv prin desemnarea personalului competent pentru activităţile de management, de execuţie şi de verificare.

De asemenea, se asigură că politica privind calitatea, mediul, securitatea si sanatatea in munca este înţeleasă şi menţinută la toate nivelurile organizatiei.

Obiectivele strategice sunt :

 • Creşterea satisfacţiei clientului prin aplicarea efectivă a SMI, incluzând procesele pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat;
 • Creşterea încrederii tuturor părţilor interesate în calitatea produselor si prin grija manifestata in protejarea mediului inconjurator;
 • Creşterea eficienţei activităţii societatii;
 • Asigurarea de masuri corespunzatoare pentru prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale la locurile de munca;
 • Mentinerea certificarii si autorizarilor necesare ;

Intregului personal îi este comunicată importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor precum şi a respectarii cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile.

Politica în domeniul managementului calităţii

Obiectivele prioritare ale strategiei de management al calităţii la SC AXM PROD 93 SRL sunt de a promova pe piatã produse de cea mai bunã calitate, încorporând o tehnologie modernã şi o bogatã experienta profesionalã.

Sistemul de management implementat si menţinut asigură identificarea tuturor proceselor societăţii în vederea îmbunătăţirii continue a eficacităţi sistemului de mangement al calităţii. Astfel asigurăm:

 • Cresterea gradului de satisfacţie si menţinerea încrederii clienţilor  noştri, obţinute prin concentrarea asupra cerinţelor acestora;
 • Creşterea gradului de satisfacţie a angajaţilor, prin implicare, lucru în echipă, crearea şi menţinerea competenţelor bazate pe aptitudinile şi experienţa angajaţilor, pentru imbunătăţirea continuă a funcţionarii sistemului;
 • Asigurarea resurselor umane, materiale şi de infrastructura necesare îmbunătăţirii continue a eficacitaţii sistemului, îmbunătătirea mediului de lucru aşa incât să se realizeze conformitatea cu cerinţele produsului;
 • Conformarea cu cerinţele legale aplicabile şi a celor de reglementare a tuturor factorilor implicaţi în îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii;
 • Realizarea calităţii produselor în scopul demonstrării eficienţei şi eficacităţii sistemului de management prin îmbunătăţire, inovare şi menţinere a unui raport calitate-pret optim;
 • Reducerea costurilor calităţii prin punerea accentului pe acţiunile de prevenire pentru scăderea neconformităţilor potenţiale şi a procentului de reclamaţii, rebuturi şi remedieri;
 • Analizarea periodică a adecvării şi eficacităţii sistemului de management al calităţii în vederea îmbunătăţirii continue.

Pentru realizarea acestor obiective SC AXM PROD 93 SRL a dezvoltat un parteneriat de duratã cu furnizori externi, având ca atu principal performanţa produselor şi a asigurat un climat prin care toţi factorii tehnici, administrativi şi umani care participă la realizarea produselor se află sub control şi sunt orientaţi sa menţină prestigiul mărcii si sã ofere consumatorului final mai mult decât un produs – o imagine a calităţii.

Periodic, conducerea S.C. AXM PROD’ 93 S.R.L. îşi analizează politica de calitate, este revizuită şi completată în scopul adecvării sale.
Această politică este comunicată şi înţeleasă de întregul personal şi este disponibilă pentru public.

Politica în domeniul managementului de Securitate, Sănătate şi Protecţie a Mediului

SC AXM PROD 93 SRL dezvolta continuu si efectiv un management pro-activ al sanatatii, securitatii muncii si de protectie a mediului, reprezentat de echilibrarea rezultatelor economice cu cele in domeniul protecţiei mediului şi securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, şi orientat către diminuarea sau eliminarea cauzelor poluării, de prevenire a rănirilor şi îmbolnavirilor la toate locurile de muncă.

SC AXM PROD 93 SRL consideră securitatea, sănătatea ocupaţionlă şi protecţia mediului parte esenţială a preocupărilor sale în toate procesele de fabricare a produselor sale. Activitatea firmei se desfăşoară respectînd principiul dezvoltării durabile prin utilizarea raţionlă a resurselor transformînd grija pentru mediu, securitate şi sănătate în muncă întrun avantaj economic.

Societatea se angajează să menţină şi îmbunătăţească continuu sistemul de management de mediu şi securitate şi sănătate ocupaţionlă asigurand in felul acesta un instrument performant care atesta calitatea si performantele produselor intrun mediu de munca adecvat din punct de vedere al sanatatii, securitatii ocupationale si de protectie a mediului.

SC AXM PROD 93 SRL identifică pericolele pentru mediu şi angajaţi, elimină/reduce, clasifică şi ţine sub control riscurile, la procesele identificate, în vederea creerii unui spirit favorabil care să ducă la atingerea obiectivelor de securitate -sănătate în muncă şi de protecţie a mediului.

În acest sens asiguram:

 • Optimizarea consumurilor specifice de materii prime, materiale si utilităţi şi minimizarea pierderilor; Sunt conservate şi economisite toate resursele folosite în activităţile companiei;
 • Comunicarea autorităţii de mediu, de sănătate şi securitate în muncă, organismelor neguvernamentale, comunităţii şi către partile interesate, conformarea activităţilor sale cu legislaţia şi reglementările aplicabile în vigoare;
 • Resursele umane, materiale şi de infrastructură necesare îmbunătăţirii continue a eficacitaţii sistemului, îmbunătăţirea mediului de lucru aşa incât să se realizeze conformitatea cu cerinţele aplicabile;
 • Conformarea cu legislaţia aplicabila şi reglementările naţionale, deciziile proprii în vigoare şi prevenirea accidentelor, îmbolnăvirilor profesionale şi poluarea mediului în toate activităţile desfăşurate;
 • Se acorda toata atenţia nevoilor de instruire si conştientizare a întregului personal privind importanţa respectării normelor de securitate în munca si protecţia mediului precum şi utilizarea permanentă a sistemelor, dispozitivelor şi echipamentelor de protecţia muncii;
 • Întreţinere corespunzatoare a echipamentelor şi instalaţiilor, încat acestea sa fie sigure în funcţionare;
 • Colectarea selectivă a deşeurilor şi ambalajelor şi valorificarea lor prin centre specializate;
 • Implicarea angajaţilor pentru atingerea obiectivelor de sănătate, securitate si mediu şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă.

Periodic, conducerea S.C. AXM PROD’ 93 S.R.L. îşi analizează politica de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, este revizuită şi completată în scopul adecvării sale.
Această politică este comunicată şi înţeleasă de întregul personal şi este disponibilă pentru public.

DIRECTOR GENERAL, Dumitru TOADER